Nyt vedrørende generalforsamlingen

Der er indkommet et enkelt forslag til generalforsamlingen d. 20. februar:

Nøgledepositum ændres til et gebyr. Allerede indbetalte depositumer inddrages og betragtes som driftsmiddel til vedligeholdelse og udbygning af eksisterende låse.

Se kalenderen for flere oplysninger.

Du kan med fordel orientere dig om bestyrelsens arbejde ved at gennemlæse referaterne på klubbens hjemmeside. Det seneste er fra 6. februar.

Rettelse til indkaldelse

Hermed indkalder Føns Søsportsklub til ordinær generalforsamling

Her foregår det

Bemærk: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 10. februar. Rettidigt indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden og ved opslag i klubben senest d. 13. februar. (Vedtægter ses på klubbens hjemmeside under Formalia)

Indkomne forslag til generalforsamling 20. februar

Nøgledepositum ændres til et gebyr. Allerede indbetalte depositumer inddrages og betragtes som driftsmiddel til vedligeholdelse og udbygning af eksisterende låse

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Årsberetning og klub-tal

Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Budget 2020 Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag

VALG TIL KLUBBENS TILLIDSPOSTER:

Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Jørgen, Bent og Olaf (alle accepterer genvalg) Bestyrelsessuppleant på valg er: Herdis (accepterer genvalg) Revisor på valg: Michael (accepterer genvalg) Revisorsuppleant på valg: Sune

Eventuelt

Herefter et let traktement

Bestyrelsen