Sikkerhedsregler for Føns Søsportsklub

Tænk dig altid om

FSSK vil som medlem af DKF og DFfR drive klubben efter disses sikkerhedsregler, dog tilpasset lokale forhold. Reglerne har gyldighed for alle klubbens medlemmer, gæster og alt klubbens grej, herunder personligt grej der har udgangspunkt fra klubben eller foregår i klubbens regi. Det er bestyrelsens ansvar at reglerne holdes opdaterede. Det er det enkelte medlems ansvar at respektere og opfylde reglerne.

Pjece om lov og ret på vandet   –   Pjece om kulde   –  Pjece om kano og kajak

Søsportens Sikkerhedsråd – Søfartsstyrelsen  –

Specialregler for kajakroning (Havkajak, turkajak, kapkajak, og polokajak)

Frigivelse:
Frigivelse til kajakroning kræver færdigheder svarende til IPP2-bevis (tidligere kaldet EPP-2).
Ud over viden omkring bådene og færdsel på vandet, skal et frigivet medlem bevise at kunne svømme 600 meter i dagligt rofarvand eller 1.000 meter i svømmehal. Desuden skal medlemmet vise, at man kan påføre sig en redningsvest i vandet.

Specialregler for robåde

Frigivelse:
Frigivelse til robåd kræver, at man har gennemgået sidemandsoplæring af ro-instruktør.
Ud over viden om bådene og færdsel på vandet, skal et frigivet medlem bevise at kunne svømme 300 meter i dagligt rofarvand, eller 500 meter i svømmehal. Desuden skal medlemmet vise, at man kan påføre sig en redningsvest i vandet.

Roning i andre farvande end det daglige rofarvand:
Må kun ske, når bådens fører er DFfR-godkendt som langtursstyrmand, og turen sker i overensstemmelse med DFfR’s langtursreglement. Ikke frigivne roere kan ikke deltage i ture i andre farvande end det daglige rofarvand.

Forberedelse:
Inden turens begyndelse skal der over for besætningen udpeges en ansvarlig styrmand med styrmandsret. Dette noteres tillige i logbogen.

Styrmandens ansvar:
At regler og love overholdes (Søloven, søvejsreglerne, DFfR ro-reglement og klubbens bestemmelser)
At alle er indskrevet i logbogen.
At kontrollere at båden er funktionsdygtig og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
At kontrollere at nødvendigt sikkerhedsudstyr og værktøj er til stede og funktionsdygtig.

Specialregler for jollesejlads
Ud over viden omkring bådene og færdsel på vandet, skal et frigivet medlem bevise at kunne svømme 200 meter i dagligt rofarvand eller 500 meter i svømmehal. Medlemmet skal altid bære svømme- eller redningsvest.
For personer under 18 år gælder:
Der må kun sejles når der er en voksen, sejlkyndig person til stede.
Der må kun sejles når der er en følgebåd til stede.
Uden specifik tilladelse må der kun sejles i Gamborg Fjord med tilhørende vige.
Anvisninger fra den tilstedeværende sejlkyndige person skal altid og ubetinget følges.

Rofarvand for joller:
Dagligt rofarvand: Gamborg Fjord med tilhørende vige.
Marts 2016/bestyrelsen